Jeruzalém

, hebrejsky Jerušalájim, arabsky al-Kuds – hlavní město Izraele; 602 000 obyvatel (1997). Průmysl potravinářský, textilní, farmaceutický, obuvnický, strojírenský, kožedělný, elektrotechnický, sklářský, tabákový. Brusírny diamantů. Univerzita (1925), muzea. – Posvátné místo Židů, křesťanů a muslimů. Historické jádro je od roku 1981 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Ze starověku dochovány části hradeb, Zdi nářků a Davidovy věže. Ve starém městě čtvrť židovská (Zeď nářků, zbytky Šalamounova chrámu), křesťanská (chrám Božího hrobu, na pahorku Golgota – na místě Kristova ukřižování, původem ze 4. stol., přestavěn na katedrálu v 11. – 12. stol.), muslimská (Omarova mešita) a arménská. Dále Absolonův hrob, klášter ze 6. stol., Svatyně knihy, četné synagógy aj. Východně od Jeruzaléma Olivetská hora s Getsemanskou zahradou a četnými kostely a kaplemi (kaple Nanebevstoupení Krista). Jižně hora Sión s údajným Davidovým hrobem a místo Kristovy poslední večeře, pahorek Rámat Rahel s citadelou krále Jójakíma. – Jeruzalém znám od 2. tis. př. n. l., od 10. stol. př. n. l. hl. město Izraele (zván Davidovo město), v 6. stol. př. n. l. dobyt a téměř zničen Babylóňany, obnoven ve 3. stol. př. n. l. Počátkem n. l. centrum římské provincie Judea, působiště Ježíše Krista. V letech 132 – 135 neúspěšné povstání Bar Kochby, Židé vyhnáni z Jeruzaléma (viz též diaspora). Ve 4. – 7. stol. křesťanské město, 637 dobyto muslimy, v letech 1099 – 1187 a 1229 – 44 ovládáno křižáky, 1244 – 1517 opět pod arabskou nadvládou, 1517 – 1917 součást Osmanské říše. V letech 1920 – 47 hlavní město britské Palestiny, 1949 rozděleno na izraelský a jordánský sektor, od 1967 celý Jeruzalém pod správou Izraele, od roku 1980 hlavní město Izraele.

Související hesla