Jezuité

, členové katolického řádu řeholních kleriků (oficiálně Societas Iesu – Tovaryšstvo Ježíšovo) založeného jako misijní společenství Ignácem z Loyoly v roce 1534 a potvrzeného papežem 1540. Uspořádání řádu mělo vojenský charakter a autokratické rysy; v čele generál s neomezenou pravomocí, podléhající pouze papeži. Spiritualita řádu založena na exerciciích Ignáce z Loyoly. Řád se rychle rozrůstal; úspěšné misie v Americe, Africe a Asii. Podporoval vzdělání (zakládání škol a seminářů), řádoví teologové působili významně při jednáních tridentského koncilu. Ve Francii hlavní protivníci jansenismu. Na nátlak evropských panovníků řád v roce 1773 zrušen (kromě Pruska a Ruska), 1814 obnoven. V českých zemích jezuité od 16. stol.; značně přispěli k rekatolizaci, někdy i prostředky problematickými (viz též jezuité v Čechách a na Moravě). V současnosti patří k nejpočetnějším řádům. Angažují se v hromadných sdělovacích prostředcích, ve školství a v teologickém bádání, poskytují duchovní cvičení (exercicie).

Související hesla