Jílová břidlice

, usazená hornina složená převážně z jílových minerálů nemetamorfně rekrystalizovaných. Často obsahuje příměs organických látek. Charakteristický tence destičkovitý rozpad bývá většinou vyvolán zvětráváním. Střední člen řady jíl – jílovec – jílová břidlice – fylitická břidlice – fylit.

Související hesla