Kacířství

, lidové označení hereze. Odvozeno od názvu středověké náboženské sekty katarů.

Ottův slovník naučný: Kacířství

Kacířství čili haeresie jest blud víře odporující, dobrovolný a tvrdošijný ve vyznavači víry křesťanské. Blud odporující víře, t. j. učení, které náleží k článkům (dogmatům) katolickým. Dobrovolný sluje tehdáž, plyne-li ze zavinilé, nedobrovolný, pochodí-li z nezavinilé nevědomosti. Aby zavinilý blud proti víře byl kacířstvím, musí spolu býti tvrdošijný, t. j. nejen ze zavinilé nevědomosti plynouti, nýbrž i ostře a zarputile za pravý jmín býti. Tato tvrdošijnost záleží v tom, že bludař nechce podrobiti úsudek svůj církvi, nutno však není, by ostře omylu svého hájil. Tvrdošijnost bludu činí podstatu kacířství Ksl.

Související hesla