Kapetovci

, původně Robertovci – francouzská dynastie vládnoucí ve Francii po Karlovcích v přímé rodinné linii v letech 987 – 1328; zakladatel pařížský hrabě Robert Silný. Z rodu jako první usedl na francouzský trůn Hugo Kapet. Jako královská dynastie rozšířili Kapetovci území francouzské královské domény a posílili centrální moc. Vymřeli Karlem IV. Sličným. Vystřídáni příbuzným rodem Valois.

Ottův slovník naučný: Kapetovci

Kapetovci (Capétiens), třetí dynastie na trůně francouzském (987–1328), má jméno to po svém zakladateli králi Hugonovi (987 až 996), jenž měl příjmí »Capet«. Původ příjmení toho jest záhadný; někteří odvozují je odtud, že Hugo jako pán několika opatství nosil na hlavě kapuci, jiní od slova Caput (lat. hlava, jako by se řeklo: hlaváč, paličatý, neústupný) a všelijak jinak. Rovněž sporný jest sám původ rodu toho. Obyčejné mínění drží se zprávy Richera, spisovatele X. st., že Robert Udatný, vévoda francký (Isle de France), praděd Hugona Capeta a první historická osobnost z rodu toho, byl syn saského přistěhovalce Witichina, že tedy Kapetovci původem jsou rod saský. Naproti tomu historikové francouzští (Barthélemy, Monod, Luchaire a j.) opírajíce se o zprávu mnicha Abbona (ok. 850 až 923), jenž syna Robertova krále Odona (888–898) nazývá Neustriánem, mají za to, že Kapetovci jest rod francouzský. Již syn Roberta Udatného Odo byl r. 888 zvolen za krále a bratr jeho Robert byl v l. 922–923 protikrálem Karla Pitomého, ale teprve vnuk tohoto Roberta a syn vévody franckého Hugona Velikého (†956) zmíněný Hugo Capet stal se zakladatelem skutečné dynastie. Rod Kapetovců, jenž od r. 987 dal Francii 14 králů, vymřel v přímém potomstvu již r. 1328; pak následovaly na trůně pobočné jeho větve, Valois, Orleanská a Bourbonové. Zmínky ještě zasluhuje, že za velké revoluce králi Ludvíkovi XVI., potomku Hugona Capeta, a členům rodu královského vůbec dávalo se od protivníků monarchie jméno »Capet«, což mělo znamenati, že stali se prostými občany jako každý jiný. Srv. Kalckstein, Gesch. des französ. Königtums unter den ersten Kapetingern (Lip.,1877); Barthélemy, Les origines de la maison de France (Revue des questions historiques XIII., 1872); Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (Paříž, 2. vyd., 1891).

Související hesla