Karel Martel

, franský král; majordom od 714 a král od 737. Nemanželský syn Pipina II. V úřadu majordoma upevnil říši a lenní systém zavedením beneficií. Úspěšně bojoval s germánskými kmeny Frísů, Bavorů a Sasů, 732 v bitvě u Poitiers odrazil arabskou expanzi, obnovil vládu v Burgundsku a Provence.

Ottův slovník naučný: Karel Martel

Karel: K. Martel (kladivo), syn majordoma Pipína Heristalského z krásné Alpaidy (*ok. 690 – †714). Po smrti otcově (714) stal se majordomem nejprve v Austrasii, potom i v Neustrii. Tehdy říše Francká strádala jednak vzpourami podrobených kmenů, jednak vpády arabskými. Karel: k. M., aby měl dosti vojska, dával bojovníkům (leudům, vasallům) hojná léna ze zboží církevního. Podmanil znova Frisy, Bavory, Alamany, Burgundy, Aquitany a bojoval též úspěšně proti Sasům. Araby porazil r. 732 mezi městy Tours a Poitiers a potom ještě r. 737 u Narbonny i zachránil tak Evropu od poroby muhammedánské. Podporoval snahy sv. Bonifacia, ale papeži Řehořovi III. proti králi lombardskému Liutprandovi na pomoc nepřitáhl, postižen byv chorobou, kteráž ho sklátila do hrobu. Karel: k. M. znova založil říši Franckou i vládl jí jako panovník neobmezený, tituluje se pouze vévodou nebo majordomem. Koruny královské ponechával ubohým potomkům rodu Meroveova č. Chlodvikova, kterým ji však odňal syn jeho Pipín Krátký. Šra.

Související hesla