Kasta


1. indologie v hinduismu sociální skupina vymezená vůči jiným obdobným skupinám určitým stupněm rituální čistoty, pravidly endogamie a sdílení jídla. Obvykle sdružuje příslušníky jednoho nebo několika příbuzných povolání, jejichž výkon může poznamenat její členy větší či menší mírou rituálního znečištění a tím více či méně omezit jejich styk s příslušníky jiných kast (Tento aspekt vystihuje jejich portugalské označení casto – čistý.) Příslušnost ke kastě je dědičná (odtud indický název džáti, tj. zrození). Ve védské literatuře zmiňované čtyři původní skupiny zvané varny (doslova barvy, tj. bráhmani – kněží a obětníci, kšatrijové – bojovníci a vládci, vajšjové – kupci, zemědělci a šúdrové – řemeslníci, služebníci) jsou předobrazem a jedním z orientačních vodítek pro klasifikaci v současnosti existujících asi tří tisíc hlavních kast. Mimo vlastní systém kast stojí bezkastovní obyvatelstvo, tzv. nedotýkatelní (párjové), nejnižší a nejvíce diskriminovaná skupina (přes sto mil. lidí). Míra sociální mobility jednotlivce je dána schopností a vůlí jeho kasty změnit svůj rituální statut a zlepšovat své postavení v rámci kastovní soustavy. Kromě ekonomických faktorů hraje roli ve vzestupu prestiže kasty i osvojení si a dodržování řady specifických zvyklostí typických pro tzv. vyšší kasty (vegetarianismus, abstinence, „čistý“ způsob přípravy a konzumace jídla, striktnější pravidla přípustnosti sňatků aj.). V neortodoxních hinduistických směrech (tantrismus, bhakti) a v reformním hinduismu 19. a 20. stol. (Vivékánanda, M. Gándhí) kasty chápány jako nežádoucí sociální jev a propagováno jejich odstranění. Ačkoli indická ústava kastovní dělení a diskriminaci zakazuje, jsou zejm. mimo velká města dosud běžně praktikovány;
2. sociologie zvláštní výlučná skupina osob, jejichž sociální status je předem dán zrozením. V širším slova smyslu označení skupin nebo části obyvatelstva, které jsou na základě svého sociálního postavení omezeny v možnosti volby povolání nebo získání prestiže v sociální a zeměpisné mobilitě (černoši v USA před radikálními změnami v postavení černošské menšiny); 3. zoologie typ specializovaných jedinců, kteří se vyvíjejí v koloniích sociálního hmyzu.

Ottův slovník naučný: Kasta

Kasty (z portug. casta, t. j. plémě, rod) nazývají se dědičné třídy společenské, přesně od sebe oddělené, z nichž každá má svoje zvláštní práva i povinnosti, zvláštní způsoby i zaměstnání atd. kasty vyvinuly se obzvláště význačně ve Vých. Indii, kdež byly od sebe tak přísně odděleny, že nikomu nebylo možno z jedné kasty přestoupiti do druhé, a kdo se proti řádům a povinnostem své kasty provinil, býval z ní vyloučen a pozbyl svého sociálního postavení. Rozeznávaly se pak v Indii tyto kasty: 1. Bráhmani (kněží), 2. Kšatriové (bojovníci), 3. Vaisiové (rolníci), 4. Súdrové (vyloučenci), k nimž později přibyli Čandálové, Pariové a j. Rozdělení na kasty zakládá se původně na rozdílech ethnografických mezi vítěznými Áriy, kteří podmanivše si obyvatelstvo neárijské stali se kastou panující (vojíni a kněží), kdežto podmanění stali se kastou podřízenou, ochuzenou i zotročenou (rolníci, vyloučenci). K tomu přistoupilo později ještě jiné dělidlo, totiž podle zaměstnání (kasty řemeslníků, kupců, živnostníků atd.). Za naší doby vlivem evropské civilisace pozbyly kasty v Indii namnoze svého významu.

Související hesla