Katechumen

, čekatel křtu. Původně v křesťanství převažoval křest na základě víry a vědomého osobního obrácení. Křtili se tedy dospělí, resp. schopní užívat rozum. Připravovali se dlouhodobým, i několikaletým katechumenátem. Viz též katecheze.

Ottův slovník naučný: Katechumen

Katechumeni (z řec.), učňové v náboženství, kteří se připravovali ku přijetí sv. křtu. Církev totiž od počátku svého trvání nepřijímá žádného dospělého nekřesťana do lůna svého, leč jej dříve poučila o pravdách křesťanského učení a tak připravila jej na křest. Příprava ta byla v prvních dobách církve krátká. Věrozvěstové přestávali na krátkém poučení o hlavních pravdách víry, a když učňové prohlásili, že věří v Ježíše Krista a jevili lítost nad hříchy, přijímali je křtem do církve. Záhy však nastala potřeba důkladnější přípravy, jednak aby nevstoupil do církve někdo z pouhé zvědavosti nebo zisku, jednak aby delším cvičením byl naveden k životu křesťanskému a v něm utvrzen. K účelu tomu bylo ve II. stol. zavedeno zvláštní zřízení zvané katechumenát. Kdo chtěl potom býti přijat do církve, musil projíti dříve jakousi přípravku či noviciát, jehož trvání záleželo na vědomostech, smýšlení a chování se novicův. U někoho trval pouze jeden den. Novici takoví sluli proselyté (přistupující). Po čas noviciátu byl zkoumán život proselytův a pohnutky, pro které chtěli se státi křesťany; také bylo jim vysvětleno učení o Bohu, vzkříšení z mrtvých a věčné odplatě, a když prohlásili, že článkům těm věří, byli přijímáni za katechumeny, a to modlitbou, vzkládáním rukou, žehnáním sv. křížem a podáním soli, súčastňovali se pak služeb Bozích přes tak zvanou mši katechumenův, k níž patřilo zejména čtení epištoly a evangelia, kázání a modlitba za katechumeny. Původně nedělili se katechumeni ve třídy; teprv později, najisto od III. stol., byli rozděleni ve dvě třídy. Od V. stol. přestával znenáhla katechumenát v této podobě a omezil se na zkoušení z náboženství a mravného života a na 40denní přípravu ke křtu. Začátkem středověku přestal úplně. Sa.

Související hesla