Kinetická energie

, značka Ek – mechanická energie hmotného bodu o hmotnosti m, který se pohybuje rychlostí v. Vyjádřena vztahem Ek = mv2/2. Kinetická energie tělesa se rovná součtu kinetických energií jednotlivých bodů tělesa.

Související hesla