Kleisthenés

, 2. pol. 6. stol. př. n. l., řecký politik a zákonodárce z Athén; považován za zakladatele athénské demokracie. Po vyhnání Peistratových stoupenců vůdce athénských demokratů. 508 – 507 př. n. l. prosadil reformu ústavy. Oslabil moc pozemkové aristokracie tím, že rodové fýly (kmeny) nahradil uměle vytvořenými správními celky: Attiku rozdělil na tři územní oblasti (město, vnitrozemí, pobřeží) a každou oblast na deset trittyí; tři tryttie, každá z jiné oblasti, tvořily fýlu. Zvýšil počet členů athénské rady (búlé) na 500 a rozšířil její kompetenci na úkor aristokratického sboru areopagu. Oba sbory podřízeny sněmu všech občanů (ekklésiá).

Ottův slovník naučný: Kleisthenés

Kleisthenés: [Kleisthenés], státník athénský z rodu Alkmaiónoviců, syn Megaklea a Agaristy, dcery před., musil za poslední tyrannidy Peisistratovy (od r. 538) s celým svým rodem, jehož byl tehdy hlavou, odejíti do vyhnanství, i stal se náčelníkem veškeré emigrace athénské. R. 513 pokusil se o vypuzení syna Peisistratova Hippie, učinil vpád do Attiky a dobyl Leipsidry, ale byl pak poražen a musil se znova uchýliti do vyhnanství. Tam podařilo se mu s pomocí orakula delfského, u něhož byl ve veliké přízni proto, že Alkmaiónovci měli hlavní zásluhu o nádherné obnovení chrámu delfského r. 548 vyhořelého, přivésti Sparťany na stranu emigrace a s jejich pomocí vyhnal r. 510 Hippiu z Athén. Nabyv pak vrchu nad stranou oligarchickou, jejíž hlavou byl Isagoras, provedl Kleisthenés změnu ústavy athénské ve směru demokratickém, ač nezdemokratisoval ji úplně; odstranil staré rozdělení na fyly a nahradil je rozdělením na démy, čímž zlomena byla moc náčelníků rodových, zvýšil počet buleutů na 500 a héliastů na 5000, rozmnožil počet občanů přijetím četných metoiků, obmezil moc archontů a j.; z nejdůležitějších skutků jeho bylo zavedení ostrakismu. Zatím strana Isagorova (Pediové) přivedla na svou stranu Sparťany, i podařilo se jim Kleisthena na čas vypuditi (507); ale Kleisthenés vrátil se brzy, dokončil své reformy a uhájil jich proti všem nepřátelům.

Související hesla