Kléméns z Alexandrie

, řecký křesťanský spisovatel, teolog a filozof. Představitel alexandrijské katechumenické školy. Snažil se uvést do souladu křesťanské učení s pohanskou filozofickou tradicí; zdůrazňoval, že křesťanská víra je blízká řecké filozofii, zejm. platónské a stoické. Pravá filozofie neodporuje víře, ale pozvedá ji k vyššímu duchovnímu poznání; je vychovatelkou vedoucí ke Kristu. Působením Slova (Logu), které je Synem Božím, dochází k vnitřnímu osvícení člověka. Stoupenec umírněné askeze. K nejvýznamnějším dílům patří eticko-filozofické pojednání Strómateis (Koberce) a Paidagógos (Učitel).

Související hesla