Knight

[najt], anglicky rytíř; v Anglii příslušník nejnižší šlechty. Titul není dědičný. Dnes forma vyznamenání za zásluhy, spojeného s oslovením sir a lady před křestním jménem.

Ottův slovník naučný: Knight

Knight [najt], angl. z anglosaského cniht (srv. něm. Knecht, Knappe), znamená v Anglii rytíře. Rytířstvo nebylo v Anglii původně druhem dědicné šlechty, nýbrž bývalo založeno na poměrech a vlastnostech osobních. Rytířem byl buď majetník svobodného statku, jehož výnos dosahoval určité míry, buď svobodník, jenž pro zásluhy své v družině králově získané byl na rytíře povýšen. Později ovšem bývaly mužům takto vyznamenaným také propůjčovány statky (knight's fee). Deputovaní do parlamentu zvolení od svobodníků hrabství slují knights of the shire. Povinnost stavěti vojáky byla až do 2. pol. XVII. stol. spojena s vlastnictvím statku a odtud nárok majetníků větších statků na důstojnost rytířskou; ještě za královny Alžběty měli býti jmenováni rytíři statkáři s ročním příjmem 40 liber. Nyní je Knight pouhý titul neděditelný, jenž se propůjčuje úředníkům, učencům, umělcům, měšťanům atd.; také bývá spojen s některými řády (Podvazkovým, Bodlákovým, sv. Patricka, 1. a 2. třídou řádu Bathského a j.). Prostý rytíř bez řádu sluje Knight Bachelor.

Související hesla