Komandorské ostrovy

, ruské území 200 km východně od Kamčatky v Tichém oceánu; 1 848 km2. Čtyři sopečné ostrovy (maximálně 751 m n. m.), největší Beringův (1 660 km2). Objeveny v roce 1741.

Ottův slovník naučný: Komandorské ostrovy

Komandorské ostrovy, též Kommandorské ostr., rusky Komandorskie ostrova, ostrovní skupina v Beringově moři mezi 55° 24' až 54° 321/2' s. š. a 168° 12' až 165° 45' v. d. skládající se ze 2 větších ostrovů: Beringova a Mědného, a 2 malých: Arij Kameně a Toporkova, náležejí k sibiřské oblasti přímořské a leží asi 300 angl. mil na jv. od Petropavlovska na Kamčatce. Ostrov Beringův jest 85 km dlouhý, na s. 32 km a uprostřed i na j. asi 10 km široký, severní jeho čásť jest nízká a pokrytá rašelinovými močály, kdežto střed a jih zaujímá pohoří táhnoucí se až k již. konci ostrova, mysu Monati. Ostrov Mědnyj, vzdálený od předešlého méně než 50 km, jest jen 3 – 5 km šir., 50 km dlouhý a celý hornatý. Na něm leží jediné přístaviště souostroví, malá zátoka při osadě Preobraženskoje, kde mohou kotviti malé skunery. – Podnebí Komandorských oomandorskévů vyznačuje se mírnou zimou (min. – 10 °C) a chladným létem (max. + 20 °C), velikou vláhou a oblačností, neboť 83% dní v roce jest deštivých. – Rostlinstvo jest velice chudé, stromů není, jen místy rostou keře březové, jeřabinové a zimolezové, za to traviny dosahují výše 1 m.Ze ssavců vyskytují se zde polární lišky, mořské vydry (Enhydris marina) a různé druhy tuleňů, z jara přilétají sem nesčíslná hejna ptáků, hlavně potápky a alky (Colymbus grillus a Alca arctica), v polovici května pak do ústí řek vnikají v ohromném množství ryby z rodu lososovitých. – Obyvatel má ostrov Mědnyj 199 (1892), z nichž jest 100 Aleutů, 91 ruských osadníků, 2 Američané a 6 Kamčadálů, ostrov Beringův pak 315 (68 Aleutů, 241 ruských osadníků, 3 Američané a Kamčadálové), ostatní dva ostrůvky jsou neobydleny. Domorodci zv. Toeni neplatí daní a mohou svobodně vykonávati své pohanské obřady náboženské. Obyvatelé zabývají se lovem tuleňů, bobrů, lišek, ryb a ptáků, sbíráním vajec ptačích a zahradnictvím (řípa, řetkev, brambory). Orby není. R. 1892 uloveno 48.000 tuleňů, 200 bobrů a 2500 lišek; lov tuleňů a bobrů měla do r. 1891 v nájmu americká (aljašská) společnost, nyní jej má společnost ruská a čistý výtězek jeho činí ročně až 900.000 rublů. Z domácích zvířat jest na ostr. Mědném 1 kůň a několik vepřů, na Beringově 15 kusů skotu, několik sobů, 600 tažných psů a 2 koně. – K. o. byly objeveny r. 1728 Beringem, který při druhé své výpravě r. 1741 na jednom z nich zemřel, načež ruští plavci nazvali ostrov ten Beringovým a celou skupinu K. o., neboť Bering znám byl pode jménem »komandor«. R. 1799 přešly ostrovy ve správu rusko-americké společnosti, která sem posílala své zřízence k lovu tuleňů, a z těchto zřízenců vznikli nynější ruští osadníci. Srv. Vološinov, Morskije kotyki (Petrohrad, 1889); Dybowski, Wyspy Komandorskie (Lvov, 1885). Tšr.

Související hesla