Komunismus

a) ideál společenského a politického uspořádání založeného na principu vyhraněného kolektivismu a společného majetku. Náměty patrné již u Platóna (ideální obec funguje na základě společného vlastnictví), ve středověku aplikován v mnišství a jako součást reformních náboženských hnutí a sekt, na počátku novověku uplatňován v sociálních utopiích (T. Campanella, T. More, F. N. Babeuf aj.). V 19. stol. nejrozšířenější Marxův “vědecký” komunismus, v kterém je majetek omezen na prostředky spotřeby a je vyloučeno, aby se týkal prostředků výroby a směny. Takto chápaný komunismus považován za nejvyšší stupeň vývoje politicko-ekonomických formací, kterému předchází jako taktický cíl marxistických politických stran socialismus (vlastnictví není ještě společné, ale nadindividuální – státní); b) politické a sociální hnutí, jehož cílem je zavést stav odpovídající komunistickému ideálu. V novověku se opírá zejména o komunistické strany. Viz též Internacionála; c) systém vlády komunistické strany ve společnosti, charakteristický neexistencí legální opozice. Jeden z druhů totalitarismu.

Související hesla