Kondenzátor


1. elektrotechnika prvek elektrického obvodu charakterizovaný kapacitou. V principu tvořen dvěma elektrickými vodiči oddělenými slabou vrstvou dielektrika;
2. sdělovací technika elektronický prvek, dvojpól, jehož podstatnou vlastností je kapacita. Obsahuje dvě elektricky vodivé elektrody vzájemně oddělené dielektrikem. Kapacita kondenzátoru je přímo úměrná ploše překrývajících se elektrod, nepřímo úměrná vzdálenosti elektrod a dále závisí na materiálu dielektrika. Kondenzátory se obvykle dělí podle typu dielektrika na vzduchové, slídové, keramické, papírové, skleněné, polystyrenové, elektrolytické apod. Podle provedení jsou pevné a proměnné, které se někdy sdružují na dvojité (duály), trojité (triály) atd., v současnosti většinou vytlačené varikapy. Hlavními parametry kondenzátoru jsou kapacita (od desetin pF do tisíců μF), ztráta, provozní napětí a teplotní závislost kapacity;
3. technika zařízení, ve kterém dochází při konstantním tlaku pomocí odnímání tepla ke zkapalňování obvykle kontinuálně přiváděných par. Podle konstrukce se dělí kondenzátory na: a) povrchové, kde je styk páry s chladicím médiem při odvodu tepla nepřímý, obvykle přes stěnu trubky. Parní kondenzát a ohřáté chladicí médium se z kondenzátoru odebírají odděleně, b) směšovací, kde je styk páry a chladicího média přímý. Vzniklý kondenzát a chladicí médium se směšují a jsou odváděny z kondenzátoru společně. Viz též výměník tepla.

Ottův slovník naučný: Kondenzátor

Kondensátor v elektrotechnice je přístroj ze dvou neb více elektrických vodičů, oddělených od sebe prostředím dielektrickým (isolátory), na které možno nahromaditi, zhustiti, větší množství elektrické, jak nebylo by možno při týchže poměrech na pouhý vodič. Princip jest následující: Spojí-li se elektrický vodič se zdrojem elektrickým, tu nahromadí se na něm takové množství, až potenciál jeho rovným bude potenciálu zdroje. Obklopíme-li nyní tento vodič jiným, tak že mezi nimi je vrstva vzduchová neb jiná isolační látka, stane se druhý vodič influencí též elektrickým, nestejnojmenné elektřiny obou vodičů se sváží, potenciál prvního vodiče klesne, elektřina se zdroje elektrického může opět přecházeti na první vodič a tím se zhušťuje. Kondensátorem jest Franklinova deska, Lejdská láhev. Brož.

Související hesla