Konsolidace


1. upevnění, např. hospodářské pozice nebo politické situace;
2. ekonomie v případě státního nebo veřejného dluhu přeměna jedné z podmínek půjčky (obvykle změna krátkodobé půjčky na dlouhodobou);
3. geologie a) zpevnění usazených hornin, b) ustálení procesů v zemské kůře po proběhnutí horotvorných cyklů, c) stlačení zemin pod zatížením.

Ottův slovník naučný: Konsolidace

Konsolidace (z lat. consolidare), spojení, sloučení, scelení, utvrzení, ustálení, upevnění. V občanském právu mluví se o konsolidaci, když věcné právo k cizí věci (právo služebnosti, právo zástavní, též právo vasallovo k lénu) sejde se v rukou jedné osoby s právem vlastnickým (pokud se týče, s vrchním právem vlastnickým), a to buď tím, že držitel věcného práva k cizí věci stane se vlastníkem této věci, nebo že vlastník zbaví se obmezení svého vlastnického práva se strany třetí osoby. – V horním právu nazývá se konsolidací spojení dvou nebo více dolů v jediný celek, v nový právní subjekt. Rak. horní zákon připouští konsolidaci (sražení dolů, Zusammenschlagung) jen tenkráte, když doly spolu hraničí a když se sražením dosáhne účelnějšího dolování. Nový právní subjekt nesmí však převyšovati dvojnásobný počet dolových měr zákonně přípustných. – Také scelování pozemků (arrondace, kommassace pozemků) nazývá se někdy konsolidací. – Ve finančnictví nazývá se konsolidací spojení několika starších zápůjček v půjčku jedinou, a to buď za tím účelem, aby se zjednodušilo účtování, nebo aby se umořování dluhů prodloužilo na delší dobu, pokud se týče, aby úplně odpadlo nebo aby snížena byla míra úroková (konverse). Konsolidací nazývá se jmenovitě proměna přechodných čili nezaložených dluhů (schwebende Schulden), dluhů totiž, které v brzké době by měly býti umořeny, v dluhy trvalé čili založené, konsolidované, jež teprve ve dlouhé době mají býti umořeny. Úpisy, jež jsou vydány při konsolidovaných státních dluzích, nazývají se úpisy neb obligacemi konsolidovanými, též konsolami (Konsols).

Související hesla