Kontrola sociální

, soubor prostředků, které má určitá společnost či kolektiv k dispozici k tomu, aby přiměly své členy přijmout předepsaná pravidla a stanovené modely chování, nutné k udržení sociální soudržnosti. Probíhá na všech úrovních společnosti. V celospolečenské rovině je nejčastější formální kontrola sociální (systém zákonem podložených sankcí ap.); obecně platná je kontrola sociální na základě všeobecným konsenzem přijatých mravních norem a způsobů chování (nebezpečí společenského ostrakismu, výsměchu, ztráta možností se uplatnit ap. při jejich nedodržování). Obecně lze říci, že členové jakékoli skupiny vyvíjejí nátlak na ty jedince, kteří se odchylují od psaných i nepsaných pravidel, jež tato skupina dodržuje, protože ohrožují její integritu.

Související hesla