Konzistoř

, v římskokatolické církvi sbor duchovních jmenovaných církevním hodnostářem jako jeho poradní orgán (papežská konzistoř, biskupská konzistoř). Viz též kurie.

Ottův slovník naučný: Konzistoř

Konsistoř (z lat.) jest poradní sbor, jehož papež a biskupové užívají v záležitostech správy církevní. Konsistoř papežská skládá se z kardinálův a svolána bývá papežem k poradě o jmenování nových kardinálů, zřízení biskupství, ustanovení biskupů a praelátův a důležitých otázkách časových, o nichž papež projevuje názory své ve významných promluvách-allokucích; shromáždění toto sluje tajnou či řádnou konsistoří papežskou. K úkonům obzvláště slavnostním, jako jsou prohlášení světců, doručení kardinálského klobouku, slyšení knížat nebo jejich vyslanců, svolává papež shromáždění slavnostní, konsistoř mimořádnou či veřejnou, k níž mimo kardinály přístup mají i jiní hodnostáři církevní a světští.konsistoř biskupská podporuje radou biskupa v správě diécése. Členy její volí si biskup v první řadě z kapitoly stoliční, ale též z duchovenstva diécésního, ba i z laikův. Obor konsistorní působnosti vymezen bývá pravomocí správní s vyloučením soudních věcí sporných, trestních a manželských, jež svěřují se zvláštnímu soudu biskupskému. Náčelníkem konsistoře jest biskup a zástupce jeho generální vikář. Úradkem konsistorním biskup vázán není. Konsistoř. v působení svém prostředkuje styk biskupův s diécésí a úřady světskými; v pracích úředních slouží jí konsistorní kancelář za řízení kancléře, jemuž přidělen tajemník. Mimo rady činné jmenuje biskup též čestné rady konsistorní, jichž radovství jest jen titulem a vyznamenáním. Da.

Související hesla