Krakorec

, stavebnictví podpěrný kamenný nosník vystupujících stavebních částí (např. arkýře, balkonu) vyložený před líc zdiva, směrem od zdi zpravidla stupňovitě zmenšovaný. Viz též konzola.

Ottův slovník naučný: Krakorec

Krakorec nebo konsola slove visutá ozdoba sloužící ku podpoře částí z jádra zdi vynikajících. Krakorec jest někdy podstatnou a konstruktivnou částí, někdy slouží jen k architektonické výzdobě. Podle toho, jaký účel má, řídí se jeho tvar, rozměr a látka, z níž se hotoví. Kamenné nebo železné krakorrce dělají se pod balkony nebo arkýře, dává se jim v renaissanci tvar lehce ohnuté křivky; u říms více vyložených dělají se krakorrce pro podporu visutých ploten římsových, provádí-li se façada z kamene, též z kamene, dělá-li se façada omítaná, podporují se římsové plotny krakorrci železnými z façonového železa tvaru I T C zhotovenými, jichž zadní konec do zdi zazděný se ještě kleští ku zpodní zdi přichytí a tak se ukotví, aby váhou ploten a nad nimi se nacházejícího zdiva se nepodaly. Tyto železné krakorrce se pak zakrývají plastickými z cementu nebo z hydraulického vápna vylitými krakorrci, jichž tvar a velikost závisí jednak na slohu, v jakém se façada provádí, jednak na poměrech výškových a vyložení římsy. Krakorrce jsou buď truhlicovité nebo všelijak zdobené. Nejobvyklejším tvarem v profilu bývá křivka lehce prohnutá, elastická, s výtočkami na předním i zadním konci, z nichž přední se stáčí do polštáře, a celek podporuje se obyčejně listem akantovým, který, podle lícné plochy krakorrce jsa ohnut, přední svou částí se opírá o výtočku krakorece. Podobným způsobem provádějí se krakorrce pro podporu balkonů neb arkýřů u staveb, jichž průčelí dělá se omítané. Strojba železná upravuje se často ze dvou i více nosičů, jež se pod sebe podkládají a dohromady se snýtují nebo sešroubují, načež se zakryjí krakorrcem opět z cementu nebo z hydraulického vápna vylitým, který se pověsí na železný prut zmíněnou vnitřní strojbou prosazený. Krakorrce pro pavlače dělávaly se dříve po způsobu polovice vyklenutého pásu, jehož druhá polovice nahrazovala se kleští do zdi zakotvenou. Mezi krakorrce takto vyklenuté zapjaly se klenby, zhusta valené, jichž osa směřovala kolmo na líc zdi. Později nahrazovaly se tyto pásy krakorrci z kamene tak dělanými, že se nestejně dlouhé kameny ze zdi visutě vykládaly a přes ně se kladly kamenné plotny. V novější době, kde železo stále více nabývá konstruktivné důležitosti, dělají se tyto krakorrce buď ze čtvercového nebo plochého železa, zhruba tvaru trojúhelníkového, a přesně rozprostrou se buď slabší trámy nebo fošny, tvoříce tak podklad pro násyp a dlažbu, anebo zřídí se nad nimi pletivo z želez façonových nebo pletivo drátěné, které se pak v tlouštce as 12 až 15 cm vybetonuje. U staveb dřevěných dělají se též krakorrce dřevěné a dává se tvar jim přiměřený, látce odpovídající. Fka.

Související hesla