Kratés z Théb

, řecký filozof; představitel kynické školy, žák Diogéna. Se svou ženou Hipparchií potulný kazatel. Pravděpodobně autor termínu kosmopolita.

Ottův slovník naučný: Kratés z Théb

Kratés Théb., filosof řecký (kol. r. 320 př. Kr. ), náleží mezi nejhorlivější stoupence kynické filosofie. Proniknut přesvědčením, že rozkoš jest zlem a že pro člověka jedině má význam rozluka mezi dobrem a mravním zlem, odmítal filosofii spekulativní jako zaměstnání pro člověka zbytečné. Snaha býti co možno nejvíce živu podle přírody a s ní se sblížiti vedla jej k podivínstvím a výstřednostem, jež na mnoze až zarážejí. Pozoruhodno jest, že ze vlivu Kratétova vyšel stoicismus. Z nečetných jeho spisů zachovaly se jen nepatrné zlomky. O jeho životě viz Diog. Laert. kn. VI. c. 85.

Související hesla