Krystalografie

, věda o krystalech; zabývá se výzkumem krystalů minerálů i umělých krystalovaných látek. Krystalografie popisná (morfologická) studuje vnější tvary krystalů a jejich zákonitosti, krystalografie fyzikální se zabývá jejich fyzikálními vlastnostmi, vazebními silami, růstem a rozpouštěním krystalů. Krystalografie chemická zkoumá chemické složení látek a vztah mezi ním a tvarem krystalů, krystalografie strukturní studuje atomovou stavbu krystalů a její zákonitosti. Krystalografie se uplatňuje zejm. v mineralogii, elektrotechnice, radiotechnice, metalurgii, chemickém průmyslu.

Ottův slovník naučný: Krystalografie

Krystallografie jest nauka, pojednávající o krystallech vůbec, tedy o tvaru, o vlastnostech fysikálních a o hmotě krystallů. Dle vytčených směrů rozeznáváme: 1. Krystallografii geometrickou nebo mathematickou, jejíž úkolem jest buď se stanoviska čistě theoretického, bud' na základě pozorování goniometrických přesně vyšetřiti tvar krystallu, určiti vzájemnou polohu ploch, tvar zmíněný omezujících a stanoviti elementy řady krystallové té neb oné hmoty. 2. Krystallografii fysikální nebo fysiku krystallů, jež se zabývá studiem vlastností fysikálních krystallů a snaží se vystihnouti vztahy mezi tvarem geometrickým a vlastnostmi fysikálními krystallů. 3. Krystallografii chemickou, jež pojednává o hmotě krystallů, o jich se tvoření a přeměně. Hlavním cílem lučebné krystallografie jest objasniti souvislost lučebné povahy hmoty s jejím tvarem krystallovým. Krystallografie geometrická a fysikální jsou nauky velmi pokročilé, krystallografie chemická, kteráž k dedukcím svým vyžaduje velké a souvislé řady pozorování experimentem doložené, dosud tak daleko nepokročila, jest vědou mladou, ale mnohoslibnou. Vr.

Související hesla