Kyrénská škola

, hédónická škola – jedna z tzv. malých sókratovských škol, zabývající se zejm. etickou problematikou. Založena v 1. pol. 4. stol. př. n. l. Aristippem z Kyrény. Filozofové kyrénské školy pokládali za cíl života individuální štěstí, spočívající v rozumném užívání slastí (viz též hédonismus). Odmítali podřizování života jiným cílům a hodnotám, a to jak materiálním, tak společenským i náboženským. Někteří Aristippovi žáci se plně přidržovali jeho názorů (tzv. kyrenaikové), ostatní se rozdělili do tří proudů. Jeden z nich, jehož čelným představitelem byl Annikeris, usiloval o dosažení souladu mezi hédonickou etikou a tradiční morálkou. Skupina kolem Annikeridova žáka Theodóra naopak spatřovala štěstí v radosti ze života a odmítala víru v bohy a podřízenost společenským institucím a zvyklostem, chápaným jako pouhé konvence. Extrémní podobu dostal hédonismus kyrénské školy u Hégesia v přesvědčení, že nelze dosáhnout štěstí, takže život musí být moudrému člověku lhostejný; nejlepším řešením je se života dobrovolně zříci. Názory kyrénské školy silně ovlivnily Epikúra.

Související hesla