Labeo

, římský právník. Autor mj. rozsáhlých právních komentářů a výstižných definic.

Ottův slovník naučný: Labeo

Labeo Marcus Antistius, z nejznamenitějších právníků římských, žil za císaře Augusta a byl jako otec jeho rovněž proslulý právník. Jsa nepřítelem nového zřízení státního stranil se života veřejného a sepisoval v zátiší právnická díla, jichž napočítali jeho vrstevníci na 400 svazků. Spisy jeho vynikají zvláštním duchem tvůrčím, u dřívějších právníků nebývalým; onť první nehleděl na předpis zákona jako na mrtvou literu a vdechl tělesu ustanovení právních život snášeje do slov zákona ze všech tehda známých věd vše, co mohlo přispěti ku poznání a užití zásad právních. Tímto směrem svým tvořil Labeo příkrou protivu s jiným znamenitým právníkem své doby, totiž s C. Atteiem Capitonem, který nešel za literu zákona libuje si ve výkladu slovném. Nejdůležitější spisy Labnovy jsou: Kommentáře ku 12 tabulím a k ediktu praetorskému; Liber probabilium, kniha obsahující právnické výměry (definice); 15 knih responsí (odpovědí, výroků právnických) a 40 knih spisů jiných, teprve po smrti Labnově jeho žáky vydaných, Libri posteriorum Labeo-nis. Srv. A. Pernice, M. A. Labeo oder das römische Privatrecht im I. Jahrh. der Kaiserzeit (1873 a 1878, 2 sv.).