Lamingerové z Albenreuthu

, český šlechtický rod, původem z Bavorska. V Čechách od 16. století. Vlastnili statky v západních Čechách (Domažlice, Chodský Újezd, Běšiny, Trhanov). Volf Maxmilián útiskem Chodů vyvolal povstání na Chodsku.

Ottův slovník naučný: Lamingerové z Albenreuthu

Lamingár z Albenreutu, příjmení rytířské rodiny německého původu, jež pocházela z Bavor. Erb: červ. štít, u zpodu tři zl. pahrbky a na nich stř. šraňk. Ode dávna drželi manský statek Újezd Chodový neb sv. Kříž, zejména ok. r. 1534 Volf a r. 1576 Kašpar. Ke sklonku téhož stol. držel týž statek Volf Jáchym. Volf Jindřich, bratr jeho, seděl na mlýně Ocelkovském a zemřel před r. 1601 zůstaviv syna Volfa Karla, onen pak r. 1602, vykoupiv r. 1597 Sv. Kříž z manství a přikoupiv vesnice od Přindecka. Po Volfovi Jáchymovi zůstali synové Volf Abraham, Josef, Volf Bedřich, Volf Vilém a Volf Jáchym. První z nich seděl na Novém dvoře a koupil r. 1612 díl Běšin, který prodal r. 1620 manželce Evě z Běšin. Volf Vilém koupil r. 1611 statek Vrbici a zůstal r. 1620 císaři věrným. Bratří jeho Volf Bedřich statek Újezd a Volf Josef statek Bělou pro účastenství ve vzpouře propadli a oboje postoupeny Volfovi Vilémovi; týž také dostal peníze po bratrovi Volfovi Jáchymovi, který nepříteli sloužil a v boji zahynul (1631). Karel z Liechtenšteina zastavil mu r. 1621 domažlický hrad s Chody, což mu r. 1630 dědičně prodáno. Také koupil r. 1627 Eisendorf. Byv jmenován říš. dvor. radou a hejtmanem německých lén povýšen jest (15. ún. 1623) do stavu říš. svob. pánů a erb jeho polepšen. Chody, dříve svobodné, utiskoval a tak to i činil poručník, když Volf Vilém ok. r. 1635 zemřel. Synové jeho, Volf Bedřich, kanovník řezenský, Volf Ferdinand, rytmistr, a Volf Maximilián se r. 1660 o hrad domažlický, Újezd a Bělou tak porovnali, že je pustili Maximiliánovi. Tento postoupil týž hrad obci Domažlické (1671) a sídlo své přenesl do chodovského zámku v Trhanově. R. 1676 získal zadlužené statky Kouty a Záhořany. Odpor Chodův, kteří se domáhali starých svobod jim nespravedlivě odňatých, přemáhal násilně, a když pak skrze nešikovnost úřadů Chodové dohnáni ke vzpouře (1693), vina toho hlavně sčítána na Maximiliána, který po způsobu tehdejších vrchností neměl slitování s poddanými. V. M. zemřel r. 1696, zůstaviv z manž. Kateřiny Popelovny z Lobkovic († 1709) jedinou dceru Marii Annu Barboru. Tato vdala se za Václava hrab. z Gutšteina a prodala r. 1697 statky své Trhanov a Kouty. Jí v Čechách rodina ta vyhasla, ale potomci některých z předešlých, tuším, se v cizině udrželi. Sčk.

Související hesla