León

, historické území v severozápadním Španělsku se střediskem ve městě León. Původní obyvatelé Iberové. V 2. stol. př. n. l. byl ovládnut Římany, od roku 717 Araby, v 9. stol. asturskými králi. Asturie byla v roce 910 přeměněna na Leónské království. Poté začalo postupné prolínání s kastilským královstvím (dočasné unie), s nímž bylo trvale spojeno v roce 1230. V současnosti autonomní oblast Castilia-León.

Ottův slovník naučný: León

Leon, někdejší španěl. království v menší záp. části sev. španěl. vysočiny; hraničí na záp. s Portugaly a Galicií, na sev. s Asturií, na vých. se Starou Kastilií, na jihu s Estremadurou, má 38.502 km2 s 965.181 obyv. (1887). Skládá se z 3 provincií: Salamanky, Leonu a Zamory. Obyvatelé jsou čistí Španělé, nesmíšení s Araby; na j. u Salamanky zachovali se potomci Gotů, u Astorgy potomci Keltiberů (slují Maragatos); mají posud některé zvláštnosti v mravích a krojích. – Leon byl v nejstarších dobách ovládán Římany, pak postupně Suevy, Visigoty a Saraceny, až králové asturští jej vyrvali Saracenům. Samostatným král. stal se r. 910, když král Alfons III. Veliký dělil říši mezi své tři syny a Leon obdržel jeho prvorozenec Garcias. Po jeho brzké smrti (914) dostalo se jeho bratru Ordoňovi II. (914 – 924) ke Galicii také Leonu, syn pak Ordoňův Ramiro II. (931 – 950) spojil L., Galicii a Asturii v království Leon Ramiro a jeho syn Ordoňo III. (950 – 957) rozšířili říši šťastnými válkami proti Arabům. Za nástupců Ordoňových Sancha I. (957 – 966), Ramira III. (966 – 982) a Bermuda II. (982 – 990) trpěla říše rodinnými sváry, vnitřními nepokoji a pustošivými vpády arabskými. Mír a moc říše obnovil teprv Alfons V. (999 – 1027); již jeho syn Bermudo III. (1028 – 37) však říši v boji proti králi navarrskému Sanchovi Velikému ztratil; když po smrti Sanchově říše své chtěl znovu dobýti, padl r. 1037 v bitvě nad řekou Carrionem, a Leonu dostalo se vítězi, Sanchovu synu Ferdinandovi I., který jej spojil s Kastilií. Po smrti Alfonsa VIII. tvořil Leon od r. 1157 zase samostatnou říši, až Ferdinand III. Kastilský r. 1230 znovu jej spojil se svou říší.

Související hesla