Lidská práva

, práva, která vyplývají z lidské přirozenosti a z principů humanity. Významový obsah těchto práv závisí na dějinném pojetí člověka, na kulturních, společensko-hospodářských a politických faktorech. Vypracování myšlenky lidských práv je svázáno především s novověkou teorií přirozeného práva. Podle této koncepce se lidé rodí, rovnoprávní, svobodní, mají právo na život a na majetek. Práva lidská v užším slova smyslu jsou práva, která náležejí člověku nezávsile na jeho příslušnosti k určitému státu (na rozdíl od práv občanských). Lidskými právy (v širším smyslu, tj. i občanskými) se zabývá Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (oba z roku 1966). V ČR je základním právním dokumentem na ochranu lidských práv Listina základních práv a svobod z roku 1991, respektive 1993. Viz též práva občanská.

Související hesla