Likvidace

, odstranění, vyřízení, zrušení. Přeneseně záměrné usmrcení; právo způsob vypořádání jmění zrušené právnické osoby, pokud celé její jmění nepřešlo na právního nástupce a zákon nestanoví jiný způsob vypořádání. Provádí ji určená fyzická osoba (likvidátor), popř. více fyzických osob. Likvidace spočívá zejm. ve zpeněžení věcí, vymožení pohledávek, uspokojení závazku a popř. navržení rozdělení nebo jiného naložení s likvidačním zůstatkem.

Ottův slovník naučný: Likvidace

Likvidace (z lat.) v účetnictví má rozličný význam. V kameralistice znamená vyšetření povšechného jmění některého hospodářství, k němuž se přistupuje z pravidla při přehlídkách pokladen, hlavně při odkrytých nesprávnostech. Již při obyčejných skontrech pokladních sestavuje se zvláštní »výkaz likvidační«, t.j. sčítají se veškeré při pokladně vedené denníky v příjmech i ve vydáních a summy tyto zapíší se do zvláštního výkazu, v kterém pak výdaje od příjmů se odečtou a vyšetří se stav súčtovaného jmění (peněz, cenných papírů, směnek, zásob), načež se teprve přikročí k průkazu jmění. Objeví-li se však nesprávnosti nebo dokonce defraudace, jde se ještě dále. Aby se totiž přišlo na veškeré, mnohdy s velkým důmyslem a dlouho prováděné machinace, provede se vedle skontra čili přehlídky kassovní ještě úplná likvidace jmění s protokollárním výslechem všech stran soukromých, které do důchodu něco platiti mají, nezbytně však alespoň těch, které jsou vykázány v účtech s jakýmkoli nedoplatkem. Při tom nemá se vyšetřující skontrující kommissař spokojiti jen pouhým přiznáním stran, neboť to může býti z nouze i vyprošeno, nýbrž má státi na tom, aby strany přinesly s sebou své písemné zápisky, do nichž se jim od důchodu každá splátka zapisuje, jako archy neb knížky platební, poslední kvitance atd., a nahlédnutím v tyto zápisky, hlavně v data pořízených zápisů, stopovati i v tom směru pravdivost údajův účetních, zdali totiž v journálech neb účtech účiny ty v týž den a v tutéž dobu byly přijaty, jak od stran byly zaplaceny. Nezbytnou jest pak likvidace zejména při odevzdávkách pokladen neb celého hospodářství s jednoho majitele neb řídícího na druhého, v kterémžto případě pak oba, odstupující i nastupující, mají tuto likvidace podepsati. Likvidace v dvojitém účetnictví (v obchodech) znamená zjištění vzájemných pohledávek a dluhů dvou přátel obchodních. – V obch. právu rozumí se Likvidací veškerost jednání, jichž účelem jest zpeněžení majetností, zaplacení dluhů společenských a konečně rozdělení čistého zbytku mezi společníky. Pokud se společníci obchodní nedohodnou o jiném způsobu zakončeni závodu společenského a urovnání dotyčných poměrů, na př. prodejem závodu, nastane po zrušení společnosti – mimo případ konkursu – vždycky likvidace společnosti (stralzio). – U společností akciových a kommanditních na akcie, jakož i u společenstev nemůže dobrovolné zanecháni obchodu vůbec provedeno býti jinak leč likvidací, při čemž společnost ku své firmě připojí výslovně přídavek »v likvidacecį. Rozumí se, že při sestavování takové likvidace musí se postupovati s největší obezřelostí a že zejména veškeré pochybné pohledávky (dubiosa) musí se přesně odděliti od aktiv pravých a splatných, by sestavena byla co nejsprávnější bilance a tím umožněn správný posudek o tom, jak vlastně závod stojí. Při veřejné a kommanditní obch. společnosti provádějí likvidaci zpravidla všichni společníci jakožto likvidátoři, při akciové kommanditě komplementáři a výbor, při akciové společnosti a při společenstvu představenstvo, při tiché společnosti hlavní společník.

Související hesla