Lipník nad Bečvou

, město na střední Moravě v okrese Přerov; 9 510 obyvatel (1999). Průmysl dřevozpracující (zápalky), nábytkářský, strojírenský, potravinářský, kožedělný, polygrafický. Dopravní křižovatka. – Městská památková rezervace. Osídlení od pravěku, městem od roku 1260, bývalé řemeslnické a obchodní středisko panství Helfštejn; rozkvět v 16. stol., gotická opevnění z 15. a 16. stol., gotický kostel barokně upraven (1765 – 68), renesanční zámek (16. stol.), renesanční radnice upravena empírově (1851 – 52), na náměstí renesanční domy.

Ottův slovník naučný: Lipník nad Bečvou

Lipník (Leipnik), město na Moravě při pr. bř. Bečvy a stanici Sev. dráhy císaře Ferdinanda (Přerov-Bohumín), v hejtm. hranickém, má 3498 ob. č., 1815 n., 5 jiných (1890), okr. soud, četn. stan., kommis. finanč. stráže, pš., telegraf, 5tř. českou a 5tř. něm. obec. šk., 3tř. měšť. chl. a 2tř. pokrač. šk., čes. vyšší (matiční, od r. 1898 zemskou) a něm. nižší (obecní) reálku, zemský ústav pro hluchoněmé, obec. nemocnici, akc. cukrovar, měšť. parostr. pivovar, sladovnu, výrobu octa, octových trestí a likérů, továrny na sukna a vlněné látky vůbec, bílení, barvení, potiskování, upravování lněn. a bavlněného přediva a tkanin a opodál malé lázně. Alod. panství Lipník-Hranice a Drahotuš zaujímá 8715,25 ha; náleží k němu starobylý zámek a dvůr; drží jej Gabriela kn. z Hatzfeldu-Wildenburku. Starobylý děkanský chrám sv. Jakuba byl r. 1378 farním. red. – Lipník náležel r. 1294 Oldřichovi z Hradce, jenž zde vybíral výnosné mýto. Páni z Kravař, ze Sovince a z Pernšteina pro město velmi mnoho dobrého činili. Město r. 1626 proti hr. Mansfeldovi, jednomu z vůdcův odbojných stavů českomoravských, statečně se bránilo. R. 1643 a 1645 dobyli Švédové města a strašně je poplenili. Piaristé uvedení do Lipníka r. 1634 měli tam klášter, v němž býval jejich noviciát. Řídili gymnasium až do r. 1777. Později vydržovali nižší reálku, která nyní ustoupila měšť. škole. Lipník jsa při císařské silnici a na dráze Ferdinandově pilně pěstuje obchod a průmysl; také jsou tam hlučné trhy na dobytek. Asi půl hod. odtud jsou rozvaliny hradu Helfštýna. Vck. – Okres lipnický čítá 2936 d., 17.150 obyv. č., 4176 n., 5 jiné národ.; z 21.451 přít. obyv. 20.725 katol., 52 evang., 674 židů, z těch 9938 muž., 11.513 žen. (1890).

Související hesla