Logicismus

, směr ve filozofii matematiky, podle něhož lze matematiku chápat jako část logiky. Vznikl zač. 20. stol.; pokus o redukci matematiky na logiku byl učiněn zejm. v díle G. Fregeho, B. Russella a A. N. Whiteheada. Logicismus je spjat s realistickou (platónskou) filozofií, jež předpokládá objektivnost ideálních entit (čísla, funkce ap.), nezávislých na naší mentální činnosti. Proti logicismu stojí zejm. intuicionismus (psychologismus), který považuje logiku za součást matematiky a matematické objekty pokládá za svobodné výtvory mentálních konstrukcí.

Související hesla