Masmédia

, prostředky masové komunikace. Přenášejí sdělení anonymní mase příjemců ve vysokém počtu identických kopií (ve formě výtisků, signálu, magnetické kopie, filmové kopie, letáku, plakátu apod.). Prostředek šíření kultury masové. Masmédia umožnila rychlé rozšíření informací, napomohla snížit kulturní rozdíly mezi městem a venkovem, vzdělanou „elitou“ a masou, na druhé straně považována za nástroj všeobecné manipulace a za příčinu zpovrchnění a otupení lidských myšlenek i smyslů, za hlavního šiřitele konzumní mentality. Podílí se významnou (a často rozhodující) měrou na vývoji tzv. společnosti masové. Funkci masmédií mj. analyzoval H. M. McLuhan.

Související hesla