Mechanická energie

, mechanická energie E hmotného bodu se rovná součtu jeho kinetické energie Ek a potenciální energie Ep vzhledem ke zvolené vztažné soustavě, E = Ek + Ep. Mechanická energie soustavy hmotných bodů se rovná součtu kinetické a potenciální energie jednotlivých bodů soustavy.

Související hesla