Meióza

, redukční dělení – zvláštní typ dělení buněčného jádra, při němž se snižuje počet chromozomů u dceřiných jader na polovinu oproti jádru mateřskému a z jader diploidních tak vznikají jádra haploidní. Meióza se uplatňuje výhradně při tvorbě pohlavních buněk v procesu pohlavního rozmnožování. Sestává ze dvou po sobě následujících dělicích cyklů – dělení heterotypického (tzv. meióza 1. čili vlastní redukční dělení) a dělení homeotypického (tzv. meióza 2. čili ekvální dělení). Výsledkem je meiotická tetráda čtyř haploidních buněk. Oba cykly meiózy se dále člení na 4 fáze (profáze, metafáze, anafáze a telofáze), období mezi meiózou 1. a meiózou 2. se nazývá interkineze. Profáze meiózy 1. se člení na dílčí stadia (leptotene, zygotene, pachytene, diplotene a diakineze). V zygoténu probíhá párování homologických chromozomů, tzv. synapse (viz též bivalent), při níž může docházet ke genetickým rekombinacím (viz též crossing-over).

Související hesla