Melafyr

, tmavá, vyvřelá hornina složená zejm. z plagioklasu, augitu a olivínu; mívá mandlovcovitou strukturu. V ČR zejm. permokarbonského stáří.

Ottův slovník naučný: Melafyr

Melafyr jest hornina vyvřelá, effusivní, složením mineralogickým i chemickým shodná s diabasy a čediči živcovitými. Počítají se sem z pravidla horniny stáří permokarbonského nebo druhohorního. Součástky podstatné bývají obvykle: plagioklas, augit a olivin, skelná hmota základní jest vyvinuta velmi často. Někdy bývá podstat. součástkou též orthoklas, jindy ze součástek výše uvedených augit neb olivin ustupuje do pozadí aneb přistupuje pyroxen kosočtverečný (bronzit). Struktura melafyrů jest dílem porfyrická, dílem ofitická. Velmi častý jest sloh mandlovcovitý; dutiny mandlí bývají druhotně vyplněny buď delessitem a podobnými nerosty chloritickými anebo rozmanitými odrůdami křemene a chalcedonu, méně často nerosty zeolithickými. – Hranice [Melafyr]-ů jednak proti diabasům, jednak proti porfyritům a j. příbuzným horninám nejsou dosti ostré, a tudíž jednotliví badatelé ve vymezení této skupiny se odchylují; Bořický rozdělil melafyry dle poměrného množství součástek zjevně vykrystallovaných na melafyry plagioklasové a orthoklasové, každé z nich pak opět na melafyry na augit bohaté, augitem chudé a augitu prosté. Rozdělení Rosenbuschovo přihlíží též ke struktuře a rozeznává: navity, t. j. melafyry struktury porfyrické, mezi jejichž vyloučeninami převládá plagioklas; augitofyry čili porfyrity augitické, jež mají strukturu rovněž porfyrickou, ale augit mezi vtroušeninami převládá; tholeiity a olivinické tholeiity, t. j. melafyry struktury intersertální. Zirkel přidružuje k melafyrům též Rosenbuschovy weiselbergity, horniny chudé olivinem, tu a tam obsahující kosočtverečné pyroxeny, se strukturou porfyrickou a s velmi malým množstvím skelné hmoty základní. Melafyry v Čechách prostupují perm podkrkonošský několika mohutnými proudy v krajině semilské, lomnické, turnovské a v hodkovické; v mandlovcích těchto proudů bývají nalézány známé české polodrahokamy (acháty, jaspisy atd.) na Kozákově, v okolí Nové Paky, Lomnice n. P. a j. Ojediněle vyskytují se melafyry též v kambriu tejřovickém, pak ve druhohorních útvarech Malých Karpat, v permu durynském, v jižním Tirolsku u Predazza v triasu a při jezeře Horním (Lac Superior) v Sev. Americe v siluru, kdež souvisí s mohutnými ložisky měděnými. Fr. Slk.

Související hesla