Melancholie

, dlouhodobá porucha nálady spojená se smutkem, nutkavými představami, pocity úzkosti a viny. V současnosti se více používá termín deprese.

Ottův slovník naučný: Melancholie

Melancholie (řec.), zádumčivost, duševní choroba, při níž základním příznakem je sklíčená (depressivní) nálada mysli. Bez přiměřeného důvodu ociťuje se nemocný v zármutku neustávajícím, svrchovaně bolestném, který se nedá zmírniti žádnými potěšlivými neb obradostňujícími vlivy. Osoba nemá v ničem záliby, všecko se jí dotýká jen trapně, tak že nemůže překonat vzmáhající se nechuť k životu a stále obírá se myšlénkami a snahami sebevražednými. Melancholik pozbyl všelikého zájmu pro svoje povolání; otupěly jeho city k rodině a k lidské společnosti, z modlitby mu nekyne útěcha, také krásy přírodní jeví se mu v barvách pochmurných, i začne oddávati se bludným domněnkám. Myslí, že je vyvrhelem od Boha i lidí zavrženým, věří, že dopustil se šeredných zločinů, očekává tresty časné i věčné. Ve předpojatosti zdá se mu, že již lidé na něho se dívají s útrpností či opovržením, leká se každého strážníka na ulici, doma zdá se mu, že již slyší kročeje pochopův, někdy i vlastní hallucinace mu ohlašují, jaké tresty se na něho chystají. Svět mu začne připadat přejinačený, všecko zlo padá na jeho hlavu: on zavinil, že suchem hyne osení, že přišla povodeň, že vypukl požár, že lidé stůňou. Někdy konečně činí všecko dojem prázdnoty, zhouby. V jeho očích svět již není skutečným, život opravdovým, nýbrž všecko jest pouze zdánlivá hra, jako by lidské postavy byly jen jalovými obrazy a stíny. Melancholik z pravidla oddává se úplné beznadějnosti a nechce chápati, že chmurné názory jeho jsou pouze příznakem choroby, která jeví se i porušením celkové výživy, znesnadněním všeliké hybnosti, obtížemi řeči a jinými změnami tělesnými na důkaz, že její zdroje nejsou čistě psychické, nýbrž že jich pramenem jsou organické processy. Melancholie nemá u každého případu stejný tvar, stejnou hloubku a protáhlost. Obyčejně trvá několik měsíců. Většinou končí vyléčením, tak že, co do výsledku, celkem ji lze počítati mezi psychosy nejpříznivější. Ovšem mohou se do průběhu vsunout mnohé přitěžující okolnosti (sebevražedné pokusy, zhoubná onemocnění tělesná atd.). Poněvadž depressivní nálada může se vyskytnouti také při duševních nemocech zcela jinakých, nelze dle ní již souditi s bezpečností na melancholii. Rozpoznání vyžaduje ovšem odborných znalostí. Kfr.

Související hesla