Melbourne

, město v jihovýchodní Austrálii u Bassova průlivu; aglomerace 3,3 mil. obyvatel (1996, druhé největší v zemi). Významné dopravní, obchodní, finanční a kulturní středisko. Průmysl strojírenský (zejm. dopravní prostředky), textilní, oděvní, chemický, potravinářský, gumárenský. Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště, trajekty na Tasmánii. Muzea, knihovny, galerie, botanická a zoologická zahrada; rozlehlé parky. Moderní výstavba, mrakodrapy. Několik univerzit (1964), vědeckovýzkumné ústavy. Dějiště letních olympijských her v roce 1956. – Melbourne bylo založeno v roce 1835, prudký rozvoj v 50. letech 19. stol. 1901 – 27 hlavní město Austrálie.

Ottův slovník naučný: Melbourne

Melbourne [mèlbörn], hl. město britskoaustralské kolonie Victorie, leží na 37° 49' 53'' j. š. a 144° 58' 42'' v. d. nad ř. Yarra-Yarra, 4 km od ústí jejího do Hobsonova zálivu, ve výši 30 m n. m. Má průměrnou roční střední teplotu 14,1 °C (led. 19,1°C, čc 8,7°C) s absol. extrémy 44°C a – 2,8°C; deště padá prům. 66 cm za rok, sníh ležel teprve dvakrát od založení města. Vlastní město, Melbourne City, rozkládá se na pr. břehu ř. Yarra-Yarra, kolem něhož skupeno 15 jiných měst, jež mají sice z části vlastní správu, ale přece jsou v úzké souvislosti s vlastním místem. Tato skupina měst, vesměs velmi pravidelně dle vzoru severoamerického vystavěných, oplývá velkým množstvím veřejných parků, zahrad a náměstí pokrytých sady. Střed města jest ovšem Melbourne City, sídlo úřadů, ústavů veřejných a obchodních domů. Tu stojí budova parlamentní s bibliotékou, universita se semináři a museem v gotickém slohu, obrovská budova veřejné knihovny (300.000 sv.) s peristylem z korinthských sloupů, obsahující též národní galerii a průmyslové museum, palác justiční, palác guvernérův, hvězdárna, radnice s obrovskými varhanami, státní pokladna, mincovna, protestantská kathedrála sv. Pavla, katol. kostel sv. Patrika, nádherné banky a hotely. Voda pitná přivádí se mohutnými rourami z umělého jezera 32 km vzdáleného, jež utvořeno uzavřením údolí říčky Plenty hrází u Yan-Yeanu nákladem 1,388.564 lib. sterl. Vnitřní město, založené r. 1835, s připojenými předměstími mělo r. 1896 již 451.160 obyv. (1841: 4440, 1846: 10.945, 1851: 23.143, 1891: 66.391). Z předměstí vyniká počtem obyvatelstva a krásným parkem South Melbourne, Carlton má vynikající park a hlavní hřbitov, Flemington velkou jízdní dráhu, přístavem jest předměstí Port Melbourne Mezi obyvatelstvem jest mnoho Němců a Číňanů. Melbourne jest sídlem guvernéra, vlády, parlamentu, nejvyššího soud. dvoru, katol. arcibiskupa a anglikánského biskupa, 28 konsulů (rak.-uherského), mincovny, štábu a stálého koloniálního vojska, jakož i stanicí 14 koloniálních válečných lodí. Universita, založená r. 1854, měla r. 1898 686 posluchačův a bibliotéku o 25.000 svazcích; dále jsou tu 4 reálné školy, král. společnost nauk se 115 členy, národní galerie, průmysl. museum, v němž konají se odborné kursy, několik veřejných biblioték, 7 klubů, 5 divadel a vychází tu 25 časopisů. Z humanitních ústavů budiž jmenováno 5 nemocnic, ústav pro choromyslné, pro slepé, sirotčinec, stravovna pro přistěhovalce, pro lodníky atd. Hlavními produkty průmyslu, jenž hojně podporován vysokými ochrannými cly, jsou mouka, pivo, líhové nápoje, vlněné zboží, cihly, hliněné zboží, mýdla, tabák, doutníky, hospodářské stroje a nářadí, vozy atd. V Melbourně soustřeďuje se skoro veškerý obchod kolonie Victorie i přilehlých částí Nového Walesu. Město spojeno jest s mořským přístavem Port-Melbournem železnicí 4 km dlouhou, jež dojíždí až k přístavním molům. Záliv Hobsonův poskytuje místa pro 800 lodí k přistání, jež děje se u hrází při Port-Melbournu nebo naproti při Williamstownu. Vyzbrojené lodi válečné přistávají vně Point-Gellibrandu. Nejnověji řeka Yarra-Yarra tou měrou regulována, prohloubena a rozšířena, že lodi s ponorem 7,30 m mohou přistávati při nábřežích po obou březích v délce 21/2 km. Zřízen též nový bassin, umožňující přístup do řeky, největší na světě, o ploše 40,65 ha, o délce nábřeží 3480 m, stačící pro 55 lodí 92 m dlouhých. R.1893 přistalo tu 1604 lodi o 1,921.677 t, odplulo 1563 lodi o 1,873.110 t; r. 1895 připlulo 1655 lodí s nákladem 2,062.809 t a odplulo 1608 lodí o 2,021.204 t. Obch. loďstvo města čítalo r. 1893 428 lodí o 92.840 t, z nichž 154 parníků o 47.620 t. Pravidelné spojení s Melbournem udržují zejména Peninsular and Oriental Steam Navigation Cy., Messageries maritimes, Severoněm. Lloyd, Oceanic Steamship Cy., Deutsch-Australische Dampfschiffahrtsgesellschaft; evropská pošta jde parníkem do Adelaidy a odtud drahou do Melbournu. Železnice udržují spojení ve 12 směrech, z nichž nejdůležitější jsou Northern Railway, spojující Melbourne s Echukou, North Eastern Railway přes Wodongu k Sydnevi, Eastern Railway k Bairnsdalu a Western Railway k Ballaratu, Servicetonu a Adelaidě; 2 kabely spojují Melbourne s Tasmanií. Kommunikaci místní udržují dráhy uliční s parním neb elektrickým pohonem. R. 1893 přivezeno zboží za 10,438.901 lib. st., vyvezeno za 11,550.209 lib. st., totiž 78% přívozu a 87% vývozu celé kolonie. Přiváží se hlavně textilní a modní zboží, šatstvo, výrobky rukavičkářské a obuvnické, kůže, nábytek (za 10.000 lib. st. dováží se ročně nábytku z ohýbaného dřeva z Rakousko-Uherska), papír, svíčky, železo, ocel i nástroje kovové, koleje železniční, zlato, vlna, živá zvířata, pivo, mošt, líhové nápoje, víno, tabák a doutníky, olej, petrolej a dřeva; vyváží se vlna, kůže, živá zvířata, konservované maso, mouka, pšenice, ječmen, rýže, brambory, slad, cukr, máslo, sýr, mýdlo, obuv, zlato ražené i neražené a stříbro. Obchodu slouží obchodní komora, 43 banky, bursa, mnoho pojišťoven, 5 velkých tržnic, velká výstavní budova, nádherné domy obchodní se skvostnými krámy. Zátoka PortPhilippská byla objevena r. 1802, ale teprve r. 1826 vysazeno tu oddělení trestanců na břeh. R. 1835 založena tu osada stanová o 14 osobách z Tasmanie. Město rychle vzrůstalo, r. 1851 stalo se hlavním městem samostatné kolonie a téhož roku objeveno australské zlato, jež působilo znamenitě na rychlý vzrůst města a povzneslo jeho důležitost. dš.

Související hesla