Melissos ze Samu

, 5. stol. př. n. l., řecký filozof; stoupenec elejské školy. V nedochovaném prozaickém spise obhajoval a dále rozvíjel učení Parmenidovo. Důraz kladl zejm. na neměnnost jsoucna, které na rozdíl od Parmenida pokládal za prostorově neomezené.

Ottův slovník naučný: Melissos ze Samu

Melissos ze Samu, filosof řecký, kolem r. 450 př. Kr., byl žákem Hérakleitovým a Parmenidovým. Náleží ke škole Eleatův. Hl. důraz kladl na věčnost a neměnitelnost Jsoucna. Parmenidovu pojmu Jsoucna přidává attributy nekonečnosti prostorové a časové. Jsoucno jest jedno a bezmezné, ale netělesné, nebo kdyby bylo tělesné, bylo by dělitelným a pak by nebylo Jsoucno jedno, nýbrž bylo by jich více. Popíral i pohyb, poněvadž tento předpokládá prázdno, prázdno však jest negace bytí. Vynikl též jako státník a vojevůdce; r. 442 velel prý loďstvu Samoskému, jež přemohlo Athéňany.-Viz Papst, De Melissi Samii fragmentis (Bonn, 1889). Srv. Eleaté.

Související hesla