Mendikanti

, žebraví mniši – členové římskokatolických řádů řeholních, jejichž předpisy vyžadují po svých členech zachovávat nejen osobní, ale i řádovou chudobu. Mendikantské řády nesměly disponovat žádným majetkem, z kterého by plynuly důchody, a byly odkázány na milodary a podporu věřících. Patří k nim např. františkáni, kapucíni, dominikáni, karmelitáni aj. Některé z nich dosáhly později zmírnění původních přísných předpisů.

Související hesla