Mezinárodní soustava jednotek SI

, soustava SI, francouzsky Système International d‘Unitès – soubor základních a odvozených jednotek doplněný jednotkami násobnými a dílčími. Používání soustavy SI je na území ČR stanoveno zákonem s účinností od 1. 8. 1974.

Tabulka: Mezinarodni Soustava Jednotek
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY
Základní veličina Základní jednotka SI
Název Značka
délka metr m
hmotnost kilogram kg
čas sekunda s
elektrický proud ampér A
termodynamická teplota kelvin K
látkové množství mol mol
svítivost kandela cd
VEDLEJŠÍ JEDNOTKY
Veličina Jednotka
Název Značka Definice
čas minuta min 1 min = 60 s
hodina h 1 h = 60 min
den d 1 d = 24 h
rovinný úhel stupeň ° 1° = (p/180) rad
minuta ´ 1´  = (1/60) °
vteřina ˝ 1 ˝ = (1/60) ´
objem litr l 1 l = 10–3m3
hmotnost tuna t 1 t = 103kg
atomová hmotnostní jednotka u 1 u»1,66O 540×10–27kg
energie elektronvolt eV 1 eV»1,602 177×10×19 J
plošný obsah hektar ha 1 ha = 104m2
délka astronomická jednotka AU 1 AU»1,495 98×1011m
parsek pc 1 pc»3,085 7×1016m
světelný rok l.y. 1 l.y.»9,460 5×1015m
ODVOZENÉ JEDNOTKY
Odvozená veličina Odvozená jednotka SI
Název Značka Vyjádření pomocí základních a odvozených jednotek
rovinný úhel radián rad 1 rad = 1 m/m = 1
prostorový úhel steradián sr 1 sr = 1 m2/m2= 1
objem krychlový metr m3  
hustota kilogram na krychlový metr kg×m-3  
rychlost metr za sekundu m×s-1  
 zrychlení metr za sekundu na druhou m×s-2  
síla newton N 1 N = 1 kg×m×s-2
práce, energie joule J 1 J = 1 N×m
výkon watt W 1 W = 1 J×s-1
teplo joule J 1 J = 1 N×m
měrná tepelná kapacita joule na kilogram kelvin J×kg-1K-1  
měrné skupenské teplo joule na kilogram J×kg-1  
tlak pascal Pa 1 Pa = 1 N×m-2
frekvence hertz Hz 1 Hz = 1 s-1
elektrický náboj coulomb C 1 C = 1 A×s
elektrické napětí volt V 1 V = 1 W×A
kapacita farad F 1 F = 1 C×V-1
elektrický odpor ohm W 1W= 1 V×A-1
měrný elektrický odpor ohmmetr m 1m = 1A–1 ×m
magnetický tok weber Wb 1 Wb = 1 V×s
magnetická indukce tesla T 1 T = 1 W×m–2
indukčnost henry H 1 H = 1 Wb×A–1
světelný tok lumen lm 1 lm = 1 cd×sr
osvětlení lux lx 1 lx = 1 lm×m-2
aktivita radionuklidu becquerel Bq 1 Bq = 1 s–1
pohlcená dávka gray Gy 1 Gy = 1 J×kg–1
dávkový ekvivalent sievert Sv 1 Sv = 1 J×kg–1
PŘEDPONY
Činitel Předpona
Název Značka
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
10 deka da
10–1 deci d
10–2 centi c
10–3 mili m
10–6 mikro m
10–9 nano n
10–12 piko p
10–15 femto f
10–18 atto a
10–21 zepto z
10–24 yokto y
 
Související hesla