Migrace

, přemísťování, stěhování; 1. botanika opakované stěhování a šíření migroelementů, tj. rostlin nebo celých společenstev jedním nebo více směry do nových území; 2. geografie, sociologie přesun jednotlivců i skupin obyvatel v prostoru; a) relativně trvalý proces, nevratná migrace (stěhování); b) krátkodobý, vratný proces (dojížďka za prací, za službami, do škol, za rekreací) nevyžaduje trvalou změnu bydliště. Migrace může být vnitrostátní a mezistátní (emigrace, imigrace), migrace dobrovolná a nucená, migrace podle motivu (ekonomická, politická, náboženská aj.). Migrace je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje; 3. zoologie periodicky opakované stěhování většího počtu jedinců za hranice jejich areálu, které je vyvoláno změnami životních podmínek nebo je spjato s životními cykly. Horské druhy mohou vykonávat migraci vertikální, kdy se např. v zimě zdržují v horských údolích a v létě ve vyšších polohách (viz též invaze). Migrují např. savci (kopytníci, kytovci, hlodavci, letouni), ptáci, plazi (mořské želvy) a členovci (korýši, motýli, saranče). Migrace ryb jsou dvojího typu: pravidelné přemísťování na krátké vzdálenosti během dne a migrace na delší vzdálenosti během ročních období (např. na místa výtěru, za potravou, na zimoviště). Anadromní tahy jsou migrace ryb v době rozmnožování směrem z moře ke tření ve sladkých vodách (např. mořská forma pstruha obecného); katadromní tahy jsou migrace ryb ze sladkých vod k vytírání do moře (úhoř říční).

Ottův slovník naučný: Migrace

Migrace (lat.), stěhování, zvl. ptactva a některých ssavců.

Související hesla