Minerál

, nerost – anorganická přírodnina, homogenní (stejnorodá), tzn., že její fyzikální a chemické vlastnosti jsou stejné v kterékoli její části. K minerálům se řadí také některé homogenní organické látky (soli organických kyselin, pevné uhlovodíky, pryskyřice), které vznikly v přírodě bez zásahu lidského činitele. V klasickém pojetí mezi minerály nepatří uměle vyrobené (syntetické) kameny, hmoty keramické, stavební a skla. Název z latinského minera ruda, důl. Viz též mineralogie.

Ottův slovník naučný: Minerál

Minerál v. Nerost.

Související hesla