Ministerstvo

, ústřední úřad státní správy se specializovanou působností. Ministerstva jsou celostátní výkonné a nařizovací orgány v čele s ministrem.

Ottův slovník naučný: Ministerstvo

Ministerstvo, státní úřad, v jehož čele stojí některý ministr. V říši RakouskoUherské jsou tato ministerstva: I. Ministerstva společná: 1. Ministerstvo cís. a král. domu a zahraničních záležitostí, jemuž přísluší říditi záležitosti panujícího rodu ve všech oborech veřejnoprávních i soukromoprávních a obchodní i diplomatické zastoupení říše proti cizině, zejména hájiti rodinná i vrchnostenská práva všech členů panujícího rodu, spolupůsobiti při uzavírání všech jednání, jež se týkají státoprávního postavení panující rodiny a jejích členů, i v rodinných záležitostech, bdíti nad zachováním kmenového jmění rodiny panovníkovy a nad řádným odváděním požitkův a důchodův, jež jednotlivým členům cís. rodiny náležejí ze státní pokladny (na př. apanáží, vdovských platů), spolupůsobiti při všech veřejných úkonech vladaře a jeho rodiny, při sňatcích členů cís. rodiny obstaráváním potřebných k tomu jednání, zejména uzavírání smluv svatebních, vzdáni se práv vladařských, spravovati domácí archiv, konati zápisy o schůzích tajných rad; dále sestavovati obchodní smlouvy s cizinou, hájiti práva i zájmy říše, zemí a občanů rak. v cizině, říditi dopisování s cizími státy a všechna jednání konsulátů, prostředkovati svolení k přijetí a nošení cizích řádů. Podřízené úřady: oddělení pro práce šiffrované a překladatelské, kommisse pro zkoušky diplomatické, cís. a král. domácí, dvorní a státní archiv, cís. a král. orientální akademie, rak.-uher. vyslanectva a konsuláty. 2. Ríšské ministerstvo financí, jemuž jest říditi finanční záležitosti společné v celé říši, spravovati společný státní dluh, sestavovati rozpočet říšský, Přijímati a vydávati příspěvky, jež podle vzájemné o jednání jedna každá z obou polovin říše má platiti, a rozdělovati důchody celní, konečně říditi veškerou správu Bosnyy Hercegoviny. Podřízené úřady: cís. a král. říšská ústřední pokladna (cís. a král. společný nejvyšší účetní dvůr nepodléhá tomuto ministerstvu, nýbrž jest samostatným říšským orgánem), společná správa jednotlivých fondů: vojen. nemocnic, zvěrolékař. a invalidních fondů. V Bosně a v Hercegovině jest mu podrobena všechna správa; soudní, veřejnoprávní i finanční. Klier. 3. Ríšské ministerstvo vojenství se sídlem ve Vídni, spravované vyšším generálem a pod ním 4 náčelníky odborů. Kancelář praesidiální pečuje o organisaci vojska pro válku, o osobní záležitosti aktivních generálů a štáb. důstojníků atd.; 1. oddíl obstarává osobní záležitosti důstojníků od setníka dolů a má v evidenci kvalifikační listiny; 2. oddíl řídí organisaci zástupů pěších. doplňování vojska, výcvik dovolenců a záložníků, osobní věci mužstva atd.; 3. řídí organisaci jezdectva a vozatajstva, doplňování koňstva; 4. je soudní; 5. generálštábnický; 6. spravuje výchovu vojenské mládeže; 7. řídí dělostřelectvo; 8. hradebnictvo; 9. opatření vysloužilců, duchovní správu vojska a kanceláře; 10. zaměstnává se záležitostmi mobilisačními; 11. intendancí; 12. zásobárenstvím a výživou vojska, 13. 0děvnictvím a výstrojem; 14. zdravotnictvím a 15. účetnictvím. Pomocnými orgány ministerstva jsou: generální štáb, válečný archiv, generální dozorcové atd. K ministerstvu tomuto druží se ještě odbor námořní, v jehož čele stojí admirál, zároveň vrchní velitel námořnictva. FM. II. Ministerstva předlitavská: 1. Ministerstvo financí, jemuž přísluší správa státního jmění, dluhu, příjmu a vydání, pokud nepřísluší jinému ministerstvu, zejména péče o řádnou úhradu potřeb daněmi a státními dávkami, stanovení pravidel pro vybírání státních daní, záležitosti mýt, dohled nad státními pokladnami, pokud není vyhrazen jinému ministerstvu, dále úprava státního úvěru, zejména řízení záležitostí státního dluhu a vydání státních papírů a úprava obchodu peněžního, zejména záležitosti bankovní a bursovní (tyto společně s ministerstvem obchodu).Mimo úřady při článku Finanční úřady vytčené jsou tomuto ministerstvu podřízeny: ústřední správa k evidenci katastru daně pozemkové a ústřední mapovní archiv katastru daně pozemkové. 2. Ministerstvo krajanské (ministerstvo bez portefeuillu), jemuž jest hájiti zájmy některé národnosti nebo některého zemského zřízení bez určitého vymezení oboru působnosti. Úřad tento jest podoben bývalým dvorským kancelářím, jež v době státní soustavy provinciální byly ustanoveny pro záležitosti jednotlivých skupin zemských. Počet těchto ministerstev není stálý, bývá ministr krajan český, polský, někdy též německý. 3. Ministerstvo kultu a vyučování, jemuž příslušejí záležitosti týkající se poměrů státních orgánů ve správě církevní a záležitosti vyučování veřejného i soukromého, tedy zejména prostředkování záležitostí všech vyznání náboženských, správa náboženských fondů, dohled nad vyučováním na školách národních a měšťanských, povolování soukromých ústavů vyučovacích ke vzdělání učitelův a učitelek, řízení vyučování na školách středních i vysokých, připuštění docentů na universitách, rozhodování o učebnicích na školách národních a měšťanských a středních mimo Halič. Kommisse při ministerstvě: stála umělecká k., ústřední k. pro záležitosti průmyslového vyučování, ministerská k. k podpoře vyučování kreslení, stálá k. k chování v evidenci a doplnění prostředků učebních pro vyučování kreslení na školách středních a ústavech ke vzdělání učitelů a učitelek, ústřední k. statistická, ústřední k. k pátrání po uměleckých a historických památkách a zachování jich a právě nyní zřízená k. pro vydávání listin a korrespondencí pro nynější dějiny Rakouska. Podřízené ústavy: c. k. evangelická vrchní církevní rada augšpurského a helvetského vyznání, cís. akademie věd, akademie výtvarných umění ve Vídni, c. k. rak. museum pro umění a průmysl, c. k. říšský ústav geologický, c. k. ústav pro meteorologii a zemský magnetismus, c. k. rak. archaeologické museum, ředitelstvo c. k. skladů školních knih. 4. Ministerstvo obchodu, jemuž jest říditi záležitosti obchodu a průmyslu, plavby, pošt, telegrafu a telefonu, zejména má dohled na obchodní a živnostenské komory a na veřejné bursy (tento spolu s ministerstvem financí) a na vyučovací ústavy obchodní a živnostenské, dále upravuje záležitosti měr a vah, rozhoduje v záležitostech průmyslových privilejí, ochrany vzorků a známek a v záležitostech staveb a rybolovu na moři, působí při úpravě cla, při uzavírání smluv státních, jež se týkají obchodu, průmyslu a plavby, při zkoumání a potvrzování stanov spolkův a společností průmyslových a obchodních a při zřízení nebo zrušení důležitých silnic a průplavů, konečně sestavuje statistické výkazy důležité pro obchod a průmysl. Kommisse při ministerstvě: vedle obchodní statistické služby samostatný úřad pro statistiku dělnickou, normální k. cejchovní, k. pro parní kotly a podobné záležitosti, celní poradní sbor, poradní sbor pro záležitosti k podporování průmyslu, stálá k. pro ceny obchodní, rada pro průmysl a zemědělství. Podřízené úřady: c. k. patentní úřad, c. k. rak. obchodní museum, oekonomická správa pošt, rakouské pošty v Turecku, c. k. úřad poštovní spořitelny. 5. Ministerstvo orby, jemuž přísluší vrchní řízení záležitostí zemědělství a hornictví, zejména vrchní správa všech záležitostí orby, ovocnářství, chovu dobytka, včelařství, hedvábnictví, lesnictví, vinařství, hornictví, výkon zákona lesního, upravení honitby, lovení ryb v řekách a jezerech, rozhodování v záležitostech vodních (mimo nálezy trestní), vrchní správa zemědělského úvěru, pojištění a spolčování (při zřízení neb změně spolků takových jest třeba dohodnutí se s ministerstvem vnitra a financí), obstarávání zákonodárné práce v příčině dělení a scelování pozemků, vrchní správa lesů a statků, jež jsou vlastnictvím státu nebo fondu náboženského a studijního, vrchní správa státních hřebčinců, státních dolů, řízení ústavů vyučovacích všech oborů tohoto ministerstva mimo vysoké učení pro zemědělství, jež jest podřízeno ministerstvu vyučování. Kommisse při ministerstvě: minist. K. pro výkony zemědělské, rada průmyslová a zemědělská, k. ke zkoušení kandidátů na vyučovacích ústavech zemědělských a lesnických, k. ke správě ústředních reservních fondů bratrských pokladen. Podřízený úřad c. k. ředitelství skladu výrobků hornických. 6. Ministerstvo spravedlnosti, jemuž přísluší rozhodování a řízení všech záležitostí týkajících se práva a spravedlnosti, zejména vrchní dohled ke konání spravedlnosti u soudů státních i živnostenských, vrchní dohled k vykonávání úřadu advokátního, obhajovacího, notářského i ke komorám advokátním a notářským, řízení a správa věznic, spolupůsobení při správě jmění sirotčího a peněz v soudním uschování. Podřízené úřady: c. k. nejvyšší a zrušovací dvůr, c. k. generální prokuratura, c. k. nejvyšší soud důchodkový (Státní dvůr soudní, říšský soud a správní dvůr soudní nepodléhají ministerstvu spravedlnosti, nýbrž jsou samostat. úřady.) 7. Ministerstvo vnitra, jemuž přísluší vyřizování všech záležitostí správy politické, pokud nejsou přikázány jiným ministerstvům, zejména vydávání říšského zákonníka, péče o zachování a chování v evidenci říšských a zemských hranic i obyvatelstva, upravování obvodův okresních, městských i místních, vrchní dohled k okresům a obcím, řízení vyvazování pozemků a záležitostí vyvlastňovacích, udělování státního občanství, změna jmen, podání návrhů o udělování řádů, šlechtictví a jiných vyznamenání, vrchní řízení záležitostí policie bezpečnostní, živnostenské, vodní, spolkové, policej. práva trestního, nejvyšší správa zdravotnická, nejv. správa chudinství a ústavů chudinských, vrchní správa stavebnictví veřejného, nemocenského a úrazového pojišťování. Kommisse při ministerstvě: c. k. rada archivní, nejvyšší rada zdravotnická, stálý sbor poradní pro záležitosti obchodu s věcmi k živobytí potřebnými a s některými předměty obecného užívání, pojišťovací sbor poradní, zkušební k. pro pojišťovací techniky úředně oprávněné, k. k rozšíření města Vídně, k. k úpravě Dunaje. Podřízené úřady: redakční bureau říšského zákonníka, všeobecné ústavy pro výzkum věcí k živobytí potřebných. Klier. 8. Ministerstvo zemské obrany jest jedno pro království a země na říšské radě zastoupené se sídlem ve Vídni a druhé v Uhrách pro země koruny Svato-Štěpánské se sídlem v Budapešti a představuje nejvyšší úřad administrativní nad obojí obranou zemskou. Pod ministrem, vyšším generálem, jest kancelář praesidiální a 8 departementů (v Uhrách 7 skupin), rozdělených v odbory, spravujících záležitosti osobní důstojníkův od setníka dolů, záležitosti politicko-administrativní, četnictvo, vojenství, intendanci a soudnictví. Při nich je po referentu zdravotním a po několika účtárnách odborných. FM. 9. Ministerstvo železnic, jemuž přísluší nejvyšší řízení veškerých železničních drah, dozor nad nimi, správa železnic státem provozovaných a řízení staveb státních železnic, při čemž k železnicím čítá se i plavba na Bodamském jezeře. Zejména přísluší tomuto ministerstvu: přípravy a vyjednávání pro uzavření státních smluv železničních a záležitostí týkajících se poměru rakouských železnic k cizozemsku, vyjednávání o zabezpečení nových státních i soukromých drah, technicky, obchodně i finančně, udílení koncessí k stavbě železnic, převzetí železnic ve vlastnictví státu, schvalování jízdního řádu železnic, péče o nemocenské i úrazové pojišťování při železnicích řízení zdravotní a zvěrolékařské služby na státních a soukromých drahách, statistika železnictví a úprava odborného vzdělání železničního. Kommisse při ministerstvě: státní železniční rada. Podřízené úřady; c. k. generální inspekce rakouských železnic, c. k. ústřední úřad pro řízení vozů rak. státních drah, c. k. úřady k řízení stavby vídeňské městské dráhy. Klier.

Související hesla