Mohan

, německy Main – řeka v Německu, největší přítok Rýna; délka 524 km. Vzniká soutokem Bílého a Červeného Mohanu, ústí zprava u Mohuče. Splavný 396 km od Bambergu, odkud vede průplav do Dunaje. Na řece leží Würzburg, Frankfurt nad Mohanem.

Ottův slovník naučný: Mohan

Mohan (lat. Moenus, něm. Main), hlavní pravý přítok Rýnu, vzniká jako Bílý Mohan na vých. svahu Ochsenkopfu (1023 m n. m.) ve Smrčinách ve výši 894 m a spojuje se pod Kulmbachem ve výši 295 m s Červeným Mohan em. U Bamberka tvoří první širou, úrodnou kotlinu, proslavenou pěstováním zeleniny; zde přijímá z j. řeku Rednici, která ve spojení s průplavem Ludvíkovým pomocí ř. Altmühly Mohan spojuje s Dunajem. Na to proráží si [Mohan] cestu mezi Steigerwaldem a Hassbergem až k Svinibrodu (225 m). V dalším toku mezi Svinibrodem a Gemündenem tvoří údolí, v němž se hojně révy pěstuje. U Gemündenu přijímá ř. Sinn a franckou Sálu. Od Gemündenu až k Aschaffenburku klikatý tok její podobá se podkově, kterou vyplňuje pohoří Spessart. Mezi tímto pohořím a Odenwaldem teče řeka malebným údolím, vroubeným zalesněnými vrchy. U Aschaffenburku dostává se Mohan do rýnské nížiny a tím počíná jeho dolní tok v oblouku přes Frankfurt (90 m) až k Mohuči, nad níž vlévá se do Rýnu ve výši 86 m a hrdlem 210 m širokým. V té části přijímá několik poboček. Tok Mohan u jest 495 km dlouhý, přímá čára od pramene k ústí má 252 km, úvodí 26.430 km2. Splavným jest od ústí Rednice (330 km). R. 1885 ve Vircpurku založena společnost pro paroplavbu na Mohan a r. 1886 akciová společnost pro řetězovou paroplavbu na části od Aschaffenburku až po Kitzingen. Tak vznikl čilý ruch plavební, zabývající se nejvíce dopravou surovin, zboží koloniálního, obilí a uhlí (r. 1892 bylo dopraveno 36,85 mill. tkm. – Srv. Schanz, Die Mainschiffahrt im XIX. Jahrh. (Bamb., 1894); Faber, Zur Hydrografie des Maingebietes. Hzk.

Související hesla