Myšlení

, nejvyspělejší jev duševního života; poznávací proces, jímž člověk nachází vztahy mezi vjemy, představami, symboly, slovy, pojmy, uspořádává je a vytváří jejich pomocí nové nápady a ideje. V průběhu vývoje člověka se myšlení rodí z praktické činnosti (konkrétní či názorné myšlení), později (s nástupem dospívání) je člověk schopen zacházet s pojmy (abstraktní či pojmové myšlení). Myšlení je úzce spojeno s řečí. Myšlení deduktivní postupuje podle pravidel logiky od obecného k jednotlivému (aplikuje pravidlo na konkrétní případ), myšlení induktivní vyvozuje z jednotlivých případů obecnější pravidlo.

Související hesla