Nerost

viz minerál

Ottův slovník naučný: Nerost

Nerost čili minerál jest těleso homogenní, pevné nebo kapalné, původu přirozeného a neústrojného. Jméno n., Preslem vytvořené, klade důraz na anorganickou povahu, latinské jméno minerál (od mina, důl) na výskyt v kůře zemské. Teprve v XIX. st. ustálil se zde vytčený užší výměr nerostů a tudíž také nauky o nich, mineralogie č. nerostopisu; dříve byly názvem »minerály« neb i »fossilie« rozuměny také horniny, které dnes jakožto přírodniny anorganické nehomogenní přikazujeme petrografii. Pokud jest čítati mezi nerosty hmoty, které podobně jako ony jsou homogenními součástmi kůry zemské, ale vznikly chemickou přeměnou těl ústrojných, o tom není jednoty. Uhlí, jantar, asfalt přesně vzato nejsou nerosty a také bývají vylučovány z knih mineralogických; za to vápence organogenní, fosfaty v guanu se vyskytující, diatomaceový opál atd. vždy se uvádějí jako nerosty, protože známe jiné výskyty týchže hmot, kde původ anorganický jest bezesporný, kdežto u hmot dříve jmenovaných nikdy nelze konstatovati vznik jiný než ústrojný. Fr. Sl-k