Nevolnictví

, novodobý termín charakterizující postavení poddaného obyvatelstva v pobělohorském období v českých zemích. Ekvivalent k dobovým výrazům člověčenství a die Leibeigenschaft, které v 17. – 18. stol. vyjadřovaly závislost poddaných na vrchnosti (vázanost k půdě, vrchnostenské povolování sňatků, studia dětí ap.). Zrušeno roku 1781 patentem Josefa II.

Ottův slovník naučný: Nevolnictví

Nevolnictví .Slovo to má dva významy. Buď se jím rozumí otroctví anebo poddanství selské čili člověčenství.

Související hesla