Norma


1. směrnice, pravidlo, jehož zachování je závazné, např. mravní, právní, technické;
2. matematika velikost vektoru (prvku) x v normovaném lineárním prostoru, značí se |x| a má vlastnosti |x| = 0, právě když x = o (nulový vektor), |αx| = |α ||x| pro každé číslo α a |x + y| ≤ |x| + |y|; 3. technika norma technická přesně stanovuje požadované vlastnosti, provedení, tvar nebo uspořádání opakujících se předmětů nebo způsobů a postupů práce, popř. vymezuje všeobecně užívané technické pojmy. Hlavní úkoly normy jsou: a) zjednodušování a snižování rozmanitosti výrobků a činností; b) dorozumívací funkce mezi výrobcem a zákazníkem a mezi výrobci v národním i mezinárodním měřítku; c) zavádění symbolů a kódů ke zjednodušení obchodního styku a překonání potíží způsobených rozdílností jazyků; d) zlepšení hospodárnosti; e) zlepšení bezpečnosti a ekologie; f) ochrana spotřebitele. Existují normy státní (ČSN), evropské, oborové, podnikové, předmětové, jakostní a jiné.

Ottův slovník naučný: Norma

Norma (lat.), pravidlo, pravítko; dále předpis, vzor; nařízení neb ustanovení úřední. V Rakousku slovou noremní dni, ve kterých jsou zapovězeny všeliké veřejné zábavy, jako divadla, tance a pod. Jsou to: Štědrý den, Boží hod vánoční, velikonoční a svatodušní, Zelený čtvrtek, Veliký pátek a Bílá sobota, den Božího těla, svátky Zvěstování a Narození P. Marie.

Související hesla