Norma právní

, obecně závazné pravidlo chování, které je zajištěné a vynutitelné orgány státní moci. Norma právní představuje základní prvek systému platného práva a má vždy zvláštní, státem uznanou formu. Její strukturu tvoří hypotéza, dispozice a sankce, tj. následky spojené s porušením normy. Pod pojmem sankce se rozumí újma nebo postih za porušení pravidla stanoveného dispozicí. Působností normy právní se rozumí rozsah, v jakém je možné aplikovat normy právní na konkrétní případy, přičemž se rozlišuje působnost časová, místní a osobní.

Související hesla