Občan

, státní příslušník – osoba, která je spojena státoobčanským svazkem s určitým státem. Viz též státní příslušnost.

Ottův slovník naučný: Občan

Občan státní jakožto příslušník nějakého státu jest fysická osoba, která má vzhledem ke státu jistá práva a povinnosti, jejichž souhrn se nazývá občanstvím státním. O. s. má jmenovitě tato práva: 1. právo na ochranu se strany státní moci vůči cizím mocnostem (zdržuje-li se v cizině); 2. právo na nezkrácený pobyt uvnitř oblasti státní; z této oblasti nesmí nikdy býti vypuzen; 3. právo na účastenství ve vykonávání moci zákonodárné a výkonné ve státu, pokud a v té míře, kterak vůbec účastenství takové ústavou poddaným státu se přisuzuje. – Naproti tomu náležejí státním občanům tyto povinnosti: 1. povinnost věrnosti ke státu; 2. povinnost poslušnosti vzhledem k rozkazům státní moci; 3. povinnost nésti břemena, která stát svým poddaným ukládá. – Srv. Pražák, Rakouské právo ústavní, III., 1897.

Související hesla