Opatření donucovací

, mezinárodněprávní institut; sankce spočívající v mocenském působení vůči státu s cílem donutit jej, aby přikročil k realizaci své odpovědnostní povinnosti vyplývající z mezinárodního deliktu, jehož se dopustil (odpovědnost mezinárodní), pokud není ochoten tuto povinnost splnit dobrovolně.

Související hesla