Palembang

, město v Indonésii na jihovýchodní Sumatře na řece Musi; 1,4 miliónu obyvatel (1996). Průmysl petrochemický, loďařský, chemický, textilní, potravinářský; zpracování kaučuku. V okolí těžba ropy a zemního plynu. Říční přístav (přístupný pro námořní lodě), letiště. Univerzita (1960). – Od 8. stol. hlavní město říše Šrívidžaja, od 13. stol. do roku 1825 hlavní město samostatného sultanátu. Od 1617 přítomnost Holanďanů, později i Britů. Za 2. světové války okupován Japonci, od roku 1950 součást Indonésie.

Ottův slovník naučný: Palembang

Palembang: Palembang, bývalé hlavní město sultanátu v nizozemské Indii, nyní residentství t. jména, rozkládá se na obou březích řeky Musi, 73 km od moře, v bařinaté, často zaplavované krajině. Svým rázem upomíná na Benátky, neboť řeka a její ramena tvoří hlavní ulice města, skládajícího se většinou z nízkých kolových domův anebo poloplovoucích obydlí (»rakkits«). Kamenných staveb je málo. Palembang honosí se největší mešitou v niz. Indii, starým sultánským palácem nyní v pevnost přeměněným, čínským chrámem atd. Obyvatelstva je 53.300 duší (1896), z nichž as 100 Evrop. (bez pos.), 2500 Číňanův a 1700 Arabů, a živí se hlavně obchodem produkty z horního poříčí ř. Musi, která i mořským lodím činí vstup do Palembangu možným. Vedle obchodu je čilý průmysl: výroba zbraní a ozdobného zboží, tkaní hedv.-látek a j. Na blízku Lama Palembang (Starý Palembang) s hrobkami sultánů palembangských, kteří odvozovali svůj původ až od Alexandra Vel. Palembang byl založen asi Javanci, kteří r. 1544 přišli už po druhé ve značném množství do Palembangu. R. 1618 zřídili tu Hollanďané faktorii, jež však r. 1662 byla hrozně vyvražděna, tak že Hollanďané byli nuceni r. 1664 znovu Palembang u dobýti, při čemž sultán uznal jejich svrchovanost. R. 1811 opakovalo se zase děsné divadlo z r. 1662; tentokráte Angličané, kteří mezitím ve válkách napoleonských stali se pány nizozem. osad, zavedli evropskou vládu. Když pak osady vráceny byly Nizozemí, i Palembang dostal se po delších bojích do rukou Hollanďanů, kteří r. 1823 připojili Palembang k ostatním državám. – Srv. Otto Mohnicke, Banka und Palembang (Münster, 1874). Nu.

Související hesla